Retningslinjer for fravær ved St. Hallvard vgs.

Skolen er elevenes arbeidsplass, og det er svært viktig at alle er tilstede og kan bidra til fellesskapet. At du som elev er tilstede er viktig for din læring. Som på alle arbeidsplasser skal fravær fra skolen varsles umiddelbart.

Registrering av fravær

Elevene skal alltid registrere grunn for sitt fravær.

 • Planlagt fravær registreres før fraværet.
 • Ved sykdom registreres fravær på morgenen. Dersom elever ikke har tilgang til nett, gjøres det avtale med kontaktlærer om hvordan melding om fravær skal gis.
 • Elever som er fraværende fra muntlig framføringer eller prøver skal gi faglærer melding om dette (i tillegg til å registrere fraværet på Skolearena).
 • Hvis en elev må forlate skolen i løpet av dagen, skal fravær og fraværsgrunn registreres før eleven forlater skolen.

Når foresatte til elever under 18 år ønsker å bekrefte fraværsmeldinger, leveres melding til kontaktlærer med oversikt over hvilke dager/timer eleven har vært borte og årsak umiddelbart etter fraværet.

Manglende registrering av fraværsgrunn er det samme som en ordensanmerkning.

 

Melding om fravær til foresatte

 • Hver mandag det er skole sendes det ut oversikt til foresatte til elever under 18 år om elevens fravær pr. mail.
 • Dersom elever har stort fravær vil kontaktlærer ta kontakt med foresatte når eleven er under 18 år.
 • Elever som har stort fravær, meldes til rådgivingstjenesten for videre oppfølging.

 

Mulighet til å frita fravær for føring på dokumentasjonen

Det totale antall dager som kan fritas for føring på vitnemålet av ulike årsaker, er 10 dager. Fritaksgrunner er oppgitt i skolereglementet punkt 7.3.

 • Ved planlagt fravær leveres meldingsskjema med dokumentasjon til kontaktlærer før fraværet.
 • Dersom fraværet skyldes sykdom, leveres meldingsskjema med legeerklæring umiddelbart etter fraværet. De første tre dagene av et fravær føres på vitnemål/kompetansebevis.
 • Har eleven en kronisk sykdom leveres legeerklæring til kontaktlærer hvor det fremgår at eleven har en kronisk sykdom som kan medføre fravær fra skolen. Eleven registrerer kronisk sykdom som fraværsgrunn, og innen 5. januar og 1. juni leveres meldingskjema for fritak for føring for på vitnemål til kontaktlærer. Oversikt over fravær vedlegges.

Rektor behandler meldingsskjema for fravær som fritas for føring på dokumentasjon.

 

Fravær uten akseptabel grunn gir ordensanmerkninger

 • Fravær på grunn av ferie, jobb eller opplæring til jobb er ikke akseptable fraværsgrunner og gir ordensanmerkninger.
 • Dersom du er borte fra skolen for kjøreopplæring, vil dette fraværet regnes inn under 10% regelen. Ordensanmerkning gis ikke for inntil 10 kjøretimer og langkjøring/glattkjøring under forutsetning av at det ikke kolliderer med prøver eller fremføringer, og at fraværet er avtalt med kontaktlærer før du blir borte.
 • Er det andre tvingende grunner til at du må være borte, må dette tas opp med kontaktlærer og avtales før fraværet.

 

Ved fravær over 10% i et fag vil du ikke få halvårsvurdering/standpunktkarakter

 • Dersom det dokumenteres at fravær ut over 10% skyldes grunner nevn under punkt 7.3 kan halvårsvurdering/standpunktkarakter gis under forutsetning av at faglærer har vurderingsgrunnlag.
 • I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at det kan settes halvårs/standpunktkarakter for en elev som har opptil 15 % fravær som ikke er dokumentert i forhold til punkt 7.3.

 

16.08.2016 Unni Aadalen 


Publisert 28. november 2013, oppdatert 17. august 2016.