Fagene for programområdet realfag

 Vg2  Vg3
   
Biologi 1 (PDF) Biologi 2 (PDF)
Fysikk 1 (PDF) Fysikk 2 (PDF)
Informasjonsteknologi 1 (PDF)         Informasjonsteknologi 2 (PDF)
Kjemi 1 (PDF) Kjemi 2 (PDF)
Matematikk R1 (PDF) Matematikk R2 (PDF)
Matematikk S1 (PDF) Matematikk S2 (PDF)

 

Matematikk

Matematikk er både et teorifag og et ferdighetsfag, der det finnes et utall regneteknikker. Matematikk kan ses på som en verktøykasse med redskap til å løse problemer som krever fantasi og innsikt. Regnekunst og logisk struktur er sentrale emner i faget.

Et mål er å skaffe matematisk kompetanse for å opprettholde et høyteknologisk samfunn. I flere studier er matematikk R et krav for inntak.

Vg2 – Matematikk R1 bygger på matematikk 1T
Vg2 – Matematikk S1 bygger på matematikk 1P eller matematikk 1T
Vg3 – Matematikk R2 bygger på matematikk R1
Vg3 – Matematikk S2 bygger på matematikk S1

Programfaget er strukturert i hovedområder med bestemte kompetansemål. Områdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Hovedområdene i Matematikk R er:
Geometri, Algebra, Funksjoner, Kombinatorikk og sannsynlighet (R1), Differensiallikninger (R2)

Hovedområdene i Matematikk S er:
Algebra, Funksjoner, Sannsynlighet (S1), Lineær optimering (S1), Sannsynlighet og statistikk (S2)

Grunnleggende ferdigheter i faget:

 • å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i matematikk er å formulere logiske resonnementer, forklare en tankegang og sette ord på ideer og oppdagelser, ideer og hypoteser
 • å kunne lese matematikk er å trekke relevant informasjon ut av en tekst, og å forstå symboluttrykk og logiske resonnementer
 • å kunne regne matematikk er den mest grunnleggende ferdigheten i faget
 • å kunne bruke digitale verktøy i matematikk til omfattende beregninger og visualiseringer

Vg2 - Matematikk R1 og S1: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.
Vg3 - Matematikk R2 og S2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

 

Fysikk

Fysikk består av to programfag – Fysikk 1 og Fysikk 2
Fysikk 2 bygger på Fysikk 1. 4 klokketimer pr. uke i vg2 og vg3

Fysikk er menneskenes forsøk på å forklare fenomener i naturen ved hjelp av lover og regler. Faget bygger på naturfag og matematikk og er viktig for deg som ønsker å lære mer om grunnlaget for vår levestandard, våre omgivelser og vårt sammensatte samfunn. Fysikk er velegnet fag for den som ønsker videre studier for eksempel innen ingeniørfag. Programfaget gir innføring i fysikkens begreper, symboler og språk og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid.

Hovedområder i Fysikk 1

 • Klassisk fysikk som bl. a. å identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som påvirker legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover, energibegreper, friksjon og luftmotstand, termofysikk, strøm, spenning, frekvens
 • Moderne fysikk, for eksempel å beskrive Bohrs atommodell, beregne frekvenser og bølgelengder, beskrive stjerners livssykluser og drøfte standardmodeller for universets utvikling
 • Å beskrive naturen med matematikk ved hjelp av metoder vi kan fra matematikk. Dette kan f.eks. være parameterframstilling og derivasjon. Vi skal også selv lage matematiske modeller for noen eksperimentelle øvelser
 • Den unge forskeren tar opp temaer som vitenskapelige metoder og forskerens rolle. Elevene skal også selv planlegge, gjennomføre og presentere relevante forsøk i fysikk
 • Fysikk og teknologi forklarer forskjellen mellom ledere, halvledere og isolatorer. Videre virkemåten til dioder, transistorer og lysdetektorer som brukes bl. a. i digital fotografering

Eksamen
Fysikk 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.
Fysikk 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen

 

Kjemi

Kjemi består av to programfag: Kjemi 1 og Kjemi 2.
Kjemi 2 bygger på Kjemi 1. 4 klokketimer pr uke på vg2 og vg3

Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder.

Programfaget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta i samfunnsdebatten. Programfaget skal gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn.

Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd og forklarer ut fra dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Dette får man kunnskaper om gjennom eksperimenter og teori. Derfor er planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater sentralt i programfaget kjemi.

Noe av det programfaget skal gi er innsikt i kjemisk forskning, få forståelse av hvordan stoffer påvirker miljøet, hvordan nye industrielle metoder kan redusere miljøpåvirkningene, fokusering på bærekraftig utvikling, hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig.

Hovedområder i programfaget Kjemi 1 er:
Språk og modeller i kjemi, metoder og forsøk, vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi 1.

Hovedområder i programfaget Kjemi 2 er:
Forskning, analyse, organisk kjemi 2, redoksreaksjoner, materialer.

Eksamen
Kjemi 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.
Kjemi 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.

 

Biologi

Programfaget gir grunnlag for videre studier innenfor biologi og biologirelaterte områder. Samtidig skal opplæringen legge vekt på de allmenndannende sidene ved biologifaget, som biologisk kunnskap knyttet til miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og spørsmål knyttet til kropp og helse.

Programfaget skal gjøre bruk av naturen som læringsarena og på den måten legge et grunnlaget for å oppleve glede og undring over naturen. Det er nødvendig å arbeide både praktisk og teoretisk med faget.

Hovedområder Biologi 1 - vg2 (4 klokketimer pr uke)

 • Den unge biologen: Forsøk, feltarbeid (ekskursjon), trekke ut og vurdere biologisk informasjon i media og i biologiske tekster
 • Cellebiologi: Oppbygning av celler, transport ut og inn av cella, bakterier og virus
 • Fysiologien til mennesket: Organene i kroppen, sykdommer, hormoner, nervesystemet, immunforsvaret, organdonasjon og medisinske kriterier for død
 • Funksjon og tilpasning: Sammenlikne ulike dyregrupper, formering hos dyr og planter, planters oppbygning, evolusjon
 • Biologisk mangfold: Art, mangfold, populasjoner, leveområder

Hovedområder biologi 2 – vg3 (4 klokketimer pr uke)

 • Den unge biologen: Forsøk, feltarbeid (ekskursjon), etikk og biologisk forskning, drøfte miljøutfordringer, bruke animasjoner og simuleringsprogram
 • Energiomsetning: Aerob og anaerob celleånding, fotosyntese
 • Genetikk: DNA, celledeling, transkripsjon og translasjon, celledeling, nedarving av egenskaper, genetiske sykdommer
 • Bioteknologi: Genetiske fingeravtrykk, genmodifiserte organismer, stamceller gendiagnostikk og genterapi, etiske problemstillinger ved bruk av genteknologi
 • Økologi: Klassifisering av organismer, tilpasning, stoffkretsløp, energistrøm, populasjoner, bærekraftig utvikling
 • Evolusjon: Evolusjonsteorien, utviklingen av livet på jorda, molekylærbiologi og genteknologiens betydning for kunnskaper om evolusjon

Eksamen:
Biologi 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.
Biologi 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.

 

Informasjonsteknologi 1

(4 klokketimer pr. uke)

Liker du å jobbe med design og farger?
Har du lyst til å lage nettsider?

I faget Informasjonsteknologi 1 blir følgende temaer behandlet:

Digital samtid:

 • Hvordan digitalt utstyr fungerer
 • Hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskinen og annet utstyr
 • Få kjennskap til gjeldende regelverk for bruk av IT
 • Datasikkerhet

Nettsider og multimedier:

 • Utvikle nettsider med multimediekomponenter

Databaser:

 • Lage databaser samt utvikle nettsteder som bruker en database

Eksamen
Informasjonsteknologi 1: Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

 

Informasjonsteknologi 2

(4 klokketimer pr. uke)

Har du lyst å lære programmering?
Er du fascinert av animasjoner, videoer, lyd, bilde, tekst (multimedia)?

I faget Informasjonsteknologi 2 blir følgende temaer behandlet:

Planlegging og dokumentasjon:

 • Planlegging og dokumentasjon av IT-løsninger
 • Lage brukerveiledning for IT-løsninger

Programmering:

 • Programmering i objektorientert språk

Multimedieutvikling:

 • Planlegge og utvikle multimedieapplikasjoner ved å kombinere tekst, lyd, bilde, video og animasjoner

Eksamen
Informasjonsteknolgi 2: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 20. februar 2020.