Fagene for programområdet språkfag, samfunnsfag og økonomi

Vg2 Vg3
Historie og filosofi 1 og 2 (PDF) Historie og filosofi 1 og 2 (PDF)
Internasjonal engelsk 1 (PDF) Samfunnsfaglig engelsk 2 (PDF)
Markedsføring og ledelse 1 og 2 (PDF)  Markedsføring og ledelse 1 og 2 (PDF)
Sosiologi og sosialantropologi (PDF) Politikk og menneskerettigheter (PDF)
Psykologi 1 og 2 (PDF) Psykologi 1 og 2 (PDF)
Rettslære 1 (PDF) Rettslære 2 (PDF)
Samfunnsøkonomi 1 (PDF)  
Kommunikasjon og kultur 1 (PDF)  
Medie- og informasjonskunnskap (PDF)    
  Spansk nivå III (PDF)
   Tysk nivå III (PDF)
  Fransk nivå III (PDF)

Internasjonal engelsk - vg2

4 timer pr uke

Faginnhold: Faget har internasjonalt fokus med vekt på flerkulturelle samfunn, engelskspråklige medier og globale utfordringer. Litteraturutvalget er hentet fra tiden etter 1950. Det jobbes med analyse av minst ett helt verk og en film. Et større fordypningsarbeid fra Internasjonal engelsk eller annet fag innen eget programområde skal presenteres.

Standpunktkarakterer: En skriftlig og en muntlig
Eksamen: Skriftlig og/eller muntlig

 

Samfunnsfaglig engelsk - vg3

4 timer pr uke – bygger på Internasjonal engelsk

Faginnhold: Fokus ligger på oppsummering av, kommentarer til og diskusjon av ulike samfunnsspørsmål. Det jobbes med politiske forhold i den engelskspråklige verden med vekt på Storbritannia og USA. Dessuten behandles internasjonal konflikt. Litteraturutvalget er hentet fra tiden etter 1900. Det leses minst ett helt verk og jobbes med analyse av en film. Elevene skal ha et større fordypningsarbeid med emne fra samfunnsfaglig engelsk. Faget sikter i tillegg mot videreutvikling av språklige ferdigheter. Tekstene er lengre og mer krevende.

Standpunktkarakterer: En skriftlig og en muntlig
Eksamen: Skriftlig og/eller muntlig

 

Kommunikasjon og kultur

Formål med faget (hentet fra Læreplanen):
”Kommunikasjon er grunnleggende i all kontakt mellom mennesker, både innenfor kulturelle fellesskap og mellom mennesker med ulike kultur. Norge er et flerkulturelt samfunn som omfatter både norsk og samisk kultur og minoritetskulturer. […] Programfaget kommunikasjon og kultur skal gi innsikt i kulturmøter både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.”

Fagets innhold:

Arbeid med ulike typer tekster:

 • Litteratur, film, musikk, samtale, bilde, grafikk

Teoretisk side:

 • Få innsikt i teorier om språk, tekst, kultur og kommunikasjon
 • Analyse, tolkning og refleksjon
 • Kunnskap om kultur, verdier og normer i samfunnet

Praktisk side

 • Lage egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
 • Presentere et emne faglig eller kunstnerisk

Hvorfor velge dette programfaget?

 • Samfunnet trenger mennesker med kunnskap om kultur og kommunikasjon.
 • Du lever i et globalt informasjonssamfunn.
 • Du lærer mer om betydningen av og samspillet mellom språk, tekst, kultur og kommunikasjon i samfunnet.

Faget har en standpunktkarakter for hvert årstrinn og elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i vg2, til skriftlig eller muntlig eksamen i vg3.

 

Historie og filosofi

4 timer pr.uke

Programfaget Historie og filosofi forener to helt sentrale emner, nemlig kunnskap om det fortidige og innsikt i tenkningens historie. Forståelsen rundt menneske, samfunn, politikk og etikk kan bare skje ved at vi skaffer oss innsikt i de historiske begivenhetene som mennesket er påvirka av og som det i sin praksis virker formende tilbake på.

Faget består av fire komponenter:

 • Historie (kunnskap om viktige historiske hendelser)
 • Historisk tenkemåte (kunnskap om hvordan historie preger vanlige folks tenkemåte)
 • Filosofiens historie( kunnskap om hvordan filosofer tenker i ulike perioder)
 • Filosofisk refleksjon ( kunnskap om hva det vil si å tenke, vurdere og analysere på en filosofisk måte)

Faget har en standpunktkarakter for hvert årstrinn og elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i vg2, til skriftlig eller muntlig eksamen i vg3.

 

Politikk, individ og samfunn

4 timer pr.uke

Dette programfaget skal gi deg forståelse av hvordan et samfunn er bygd opp og fungerer, og hvordan sentrale samfunnsoppgaver blir løst i ulike samfunn. Et mål er å kunne delta aktivt i samfunnsdebatten. Faget gir godt grunnlag for deltakelse i arbeids -og yrkesliv og videre studier.

Vg2: Sosiologi og sosialantropologi
Lære om hvordan mennesket handler i ulike situasjoner. Gi kunnskap om samfunnsoppbygging og endringsprosesser.

Faget har disse hovedområdene:

 • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
 • Kulturforståelse
 • Sosialisering
 • Produksjon og arbeid
 • Fordeling av goder

Vg3: Politikk og menneskerettigheter

Faget har disse hovedområdene:

 • Politiske prosesser og institusjoner
 • Demokrati og medborgerskap
 • Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
 • Menneskerettighetenes velferdsgrunnlag
 • Menneskerettighetene i praksis.

Faget har en standpunktkarakter for hvert årstrinn. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i vg2, til skriftlig eller muntlig eksamen i vg3.

 

Samfunnsøkonomi

4 timer pr.uke

Samfunnsøkonomi 1 er et fag som gjør at man blir i stand til å delta i diskusjoner om samfunnsøkonomiske spørsmål. Man skjønner mer når man leser aviser og ser på debattprogram på TV, og blir bedre forberedt til å stemme ved kommune- og stortingsvalg.

Markedsteori:  

 • Hvordan prisene bli dannet på et marked, og markedets muligheter og begrensninger.

Nasjonalregnskap og økonomisk vekst:

 • Sammenhengen mellom et lands produksjon (BNP) og inntekter (BNI).
 • Hvorfor vi har en offentlig sektor, og hva betyr olje og gass for norsk økonomi.
 • Årsaker til økonomisk vekst blir også behandlet.

Arbeidsmarked og arbeidsledighet:

 • Årsaker til arbeidsledighet i forskjellige land, og hvilke tiltak kan det offentlige sette i verk for å motvirke arbeidsledighet er sentrale temaer.

Prisvekst og pengepolitikk:

 • Forskjellige årsaker til prisstigning, og hva pengepolitikk er vil du også kunne lære om. Hvilken betydning finansmarkedet har for samfunnsøkonomien er også et tema.

Inntektsfordeling og miljøproblemer:
Viktig spørsmål som blir behandlet er:

 • Hvilke virkemidler kan myndighetene bruke for å påvirke inntektsfordelingen i landet?
 • Hva kan gjøres for å oppnå vekst i fattige land? Hvilke virkemidler kan settes i verk for å motvirke miljøproblemer?

Internasjonal økonomi:
Du ville finne svaret på disse spørsmålene:

 • Hva er faste og flytende valutakurser?
 • Hvilke virkninger vil det få for et land at valutakursene endres?
 • Hvilke faktorer påvirker et lands konkurranseevne overfor andre land?
 • Hvilke muligheter og utfordringer er knyttet til økt internasjonal handel?

Faget har en standpunktkarakter for hvert årstrinn. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i vg2, til skriftlig eller muntlig eksamen i vg3.

 

Markedsføring og ledelse

4 timer pr uke

Marked og målgrupper:
Kjennetegn ved markeder og hvordan man kan segmentere disse markedene. Man lærer også å foreslå aktuelle målgrupper for en bedrift/organisasjon

Psykologi og kjøpsatferd:
Hvilke konsekvenser en forbrukers behov, holdninger og bakgrunn har for kjøpsatferden, samt gangen i kjøpsprosessen blir tatt opp.

Situasjonsanalyse og markedsinformasjon:
Analysere en bedrifts rammefaktorer og lage en situasjonsanalyse bedriften kan bruke som utgangspunkt for bruk av konkurransemidlene. Man vil også lære om ulike former for markedsundersøkelser.

Konkurransemidler:
Konkurransemidlene pris, produkt, plass, påvirkning og personale. Utforming av reklamemateriell ved digitalt verktøy vil være en av oppgavene her. Her vil man også se på Markedsføringsloven og andre relevante lover i forbindelse med markedsføring.

Organisasjon og ledelse:
Stikkord for dette punktet i læreplanen er: Organisasjonsprinsipper og bedriftskultur. Tiltak som kan settes i verk for å skape en bedre bedriftskultur vil også bli berørt.

Faget har en standpunktkarakter for hvert årstrinn. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i vg2, til skriftlig eller muntlig eksamen i vg3.

For utvidet informasjon se Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Hovedområder:

 • Marked og målgrupper
 • Psykologi og kjøpsadferd
 • Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
 • Konkurransemidlene
 • Organisasjon og ledelse
 • Personalutvikling og ledelse
 • Markedsstrategi og markedsplanlegging
 • Etikk og samfunnsansvar

Vurdering:

 • Markedsføring og ledelse 1 (Vg2): Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen
 • Markedsføring og ledelse 2 (Vg3: Elevene kan trekkes ut til muntlig eller skriftlig eksamen

 

Psykologi

(140 årstimer, standpunktkarakter og muntlig eksamen)

 • Et fag som handler om deg og meg!
 • Et spennende og viktig faglivets vei!
 • Om mennesker og om forholdene oss mennesker i mellom.
 • Hvorfor vi mennesker er som vi er, og hvorfor vi gjør som vi gjør?

Formål med faget (Tatt fra læreplanen)
"Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Programfaget skal bidra til utvikle evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon. Videre skal det bidra til kunnskap om begreper, modeller og teorier i psykologien som grunnlag for å utvikle egen og andres tenkning. Opplæringen skal åpne for bruk av varierte læringsarenaer og læringsstrategier. Programfaget skal utvikle kompetanse som kan danne grunnlag for deltakelse i samfunns - og yrkesliv og for videre studier. Faget gir anledning til tverrfaglig perspektiv og tverrfaglig samarbeid".

Oversikt over hovedområdene:

 • Psykologiens historie og utvikling
 • Utviklingspsykologi
 • Mennesket og læring
 • Psykologiens biologiske grunnlag
 • Mennesket og helse

Faget har en standpunktkarakter for hvert. årstrinn Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i vg2, til skriftlig eller muntlig eksamen i vg3.

 

Rettslære

4 timer pr.uke

Lov og rett er ein av byggjesteinane i eit demokratisk samfunn. Kjennskap til lover og reglar er difor viktig både for den einskilde og for samfunnet. Lovverket i dag byggjer både på eldre norsk og europeisk rett. Lov og rett i Noreg heng òg saman med utviklinga i ei internasjonal verd. Rettslære skal gje innsikt i korleis det internasjonale rettssamfunnet fungerer.

Rettslære 1

Faget har disse hovedområdene:

 • Metodelære
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett og likestilling
 • Strafferett
 • Rettergangsordningen

 

Rettslære 2

Faget har disse hovedområdene:

 • Metodelære
 • Erstatningsrett
 • Menneskerettigheter
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett og forbrukerrett
 • Forvaltningsrett

Faget har en standpunktkarakter for hvert årstrinn. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i vg2, til skriftlig eller muntlig eksamen i vg3.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 17. desember 2018.